Retencja danych w telekomunikacji

W związku z uchwaloną zmianą Prawa Telekomunikacyjnego od stycznia 2010 wchodzi w życie wymóg retencji danych o usługach telekomunikacyjnych.

Wymóg retencji danych telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej oznacza zbieranie, gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących ogólnie pojętej komunikacji za pomocą narzędzi elektronicznych. Szczegółowy zakres danych, które mają być przechowywane przez operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne precyzuje dyrektywa unijna 2006/24/WE. Dokument ten definiuje także okres retencji, który ma wynosić od 6 miesięcy do 2 lat (w przypadku Polski okres ten będzie wynosił 2 lata). Dostosowanie prawa polskiego do dyrektywy UE określono ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku nowelizującą prawo telekomunikacyjne i opublikowaną dnia 5 czerwca 2009 roku w Dzienniku Ustaw Nr 85, poz. 716. Wymagana znowelizowaną ustawą retencja danych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Dotychczas wymogiem przechowywania danych objęte były duże firmy telekomunikacyjne, natomiast nowelizacja ustawy rozszerza ten obowiązek także na innych dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne, takich jak operatorzy sieci kablowych czy firmy świadczące usługi dostępu do Internetu.

Zakres gromadzonych danych

Zgodnie z dyrektywą UE, w systemie retencji danych mają być przechowywane m.in. takie informacje, jak numery nadawcy i odbiorcy, identyfikatory użytkowników, czasy otwarcia i zamknięcia sesji internetowych, adresy IP, numery telefonów, numery IMEI, IMSI oraz numery Cell ID dla anonimowych połączeń prepaid.

Celem gromadzenia tych danych jest umożliwienie:
1. Ustalenia źródła połączenia.
2. Ustalenia odbiorcy połączenia.
3. Określenia daty, godziny i czasu trwania połączenia.
4. Określenia rodzaju połączenia.
5. Określenia narzędzia komunikacji.
6. Identyfikacji lokalizacji urządzenia komunikacji ruchomej.

Dane te mają być dostępne dla określonych organów państwa w celu śledzenia, wykrywania i przeprowadzania postępowań sądowych. Prawo telekomunikacyjne narzuca ponadto na operatorów obowiązek przekazania Prezesowi UKE w terminie do dnia 31 stycznia informacji za rok poprzedni o:

1. Liczbie przypadków, w których uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi były udostępnione dane.
2. Czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez podmioty wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie.
3. Przypadkach, w których wniosek lub ustne żądanie, o którym mowa w pkt 2, nie mógł być zrealizowany.

Firma Verax Systems nawiązała kontakt z UKE w celu odpowiedniej interpretacji przepisów wykonawczych i zapewnienia zgodności rozwiązania IT z ustawą.

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o